1.podzimní mapový trenink MSKS - BFM,HAV,MOV,SFM (Halda Ema Slezská Ostrava, 05.09.2023)